Home Directives

Directive is a rule that should be followed at different levels of bureau structure. These directives can be drived from the federalused directivesorcan be formulated at region and bureau level.

Invalid or No recipient specifiedLeave your Feedback!

BPR Manuals and Other Directives PDF Print E-mail
Monday, 05 January 2009 22:13

Chaartarii Lammiilee Biiroo Maallaqaa fi Walta’iinsa Dinagdee Oromiyaa 2010

JBAH 2010 DocumentsLaabsii Baajata Bara 2010

Laabsii Daabalata Baajata Bara 2009

Wereda Bench Mark Result

Wereda Bench Mark Report

Gabaasa Gamagamma KGT 1ffa

Karoora KGT 2ffaa

Gahee Hojii Odiitii Keessaa

Caasaa fi Gahee Hojii

Growth and Transformation Plan

Karoora Gudina fi Tiraanisformeshii-GTP (Afan Oromo)

BPR Documents

Business Process Reengineering Manuals Afan Oromo Version (Ms-Word-2003 format)
Sadarkaalee WMMD Godinaalee fi Aanalee irratti rakkoowwanbulchiinsa
RakkoowwanRaawwii Bittaa Irratti Mullatan
GEQIP FBFM BSC Training
Formaatii Walii Galtee
BSC Document

Other Directives(New)

Dambiiwwan
Labsiiwwan
Qajeelfamoota

Chaarteerii Lammiiwwan BMMDO

Maanuwaalii Madaallii fi Badhaasaa

Maanuwalii Sirnaa Korniyaa

Qajeelfama Sirna Koorniyaa Idileessuu

Procurement Documents

Materials Standard

Power Point Presentations

Procurement Guidelines & Documents

REFINED Budget & Expenditure Templates & Service Delivery Templates


Last Updated on Monday, 12 February 2018 11:36